1998 De vereniging op dat moment

De vereniging steunt vandaag de dag op een zeer degelijk uitgebouwde structuur met bevoegdheids- en taakverdelingen.
Het volledige schema hiervan zou u in slaap sussen. Het zou misschien zelfs veel vragen oproepen. Daarom beperken we ons tot een meer beschrijvende vorm van weergave.

De basis van de structuur is vanzelfsprekend die van de statuten die in 1976 werden goedgekeurd en gepubliceerd.
In deze regelgeving werd, zoals bij alle v.z.w.'s, bepaald dat het hoogste orgaan van de vereniging haar Raad van Bestuur is.

Bij het Koninklijk Vlaams Toneel komt deze Raad van Bestuur jaarlijks samen voor de verplichte statutaire algemene vergadering. Officieel gebeurt dit na het afsluiten van de rekeningen op 31 mei. Meestal wordt de algemene vergadering in de loop van de maand juni gehouden.
Naast enkele verplichte items (het goedkeuren van de rekeningen, kwijting geven aan de bestuurders en het verkiezen of afzetten van bestuurders) komen meestal de beleidsopties van de vereniging aan bod.
Het is op deze vergadering dat de voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van het keuzecomité het programma van het daaropvolgende seizoen bekend maakt.
Het Koninklijk Vlaams Toneel heeft er de laatste jaren voor geopteerd om de jeugd meer aan bod te laten komen. Een afgevaardigde van het Tejaterateljee neemt daarom steeds het woord om een verslag van hun werkzaamheden te geven.

Jaarlijks wordt de Raad van Bestuur gedeeltelijk herkozen. De verkozenen krijgen een mandaat toegewezen van drie jaar. Bij het Koninklijk Vlaams Toneel is de Raad van Bestuur een synoniem voor het dagelijkse bestuur. Met zijn dertien leden is dit bestuur niet al te groot; zeker als men weet dat er telkens een aantal afwezigen zijn op de bestuursvergaderingen vanwege drukke bezigheden voor de vereniging.

Lees het volledige hoofdstuk